Završena sjednica Predstavničkog doma PS BiH: Evo šta su poslanici usvojili

Završena je sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu. Pred poslanicima našao se obiman dnevni red. 

Evo šta su poslanici danas usvojili a šta nije naišlo na podršku. 

Nije prihvaćen Prijedlog zakona o javnim nabavkama

Usvojen je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine. Predlagač je Savjet ministara BiH. 

Nije prihvaćen Prijedlog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine poslanika DF-a, odnosno mišljenje Ustavnopravne komisije kojoj je naložen da napravi novo mišljenje.  

Nije prihvaćen ni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini.

Usvojen je Izvještaj Zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bоsne i Hercegovine. 

Usvojen je i Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama Bоsne i Hercegovine. 

Usvojen je Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama vlasti BiH.

Usvojen Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi: Mirjane Marinković-Lepić, Damira Arnauta, Predraga Kojovića i Aide Baručije, koja glasi:

Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo poslaničku inicijativu kojom se sugerira nadležnim državnim i entitetskim institucijama, odnosno institucijama Brčko Distrikta BiH (vladama i zakonodavnim organima) da pripreme i usvoje izmjene i dopune zakona o parničnom postupku, na način da se u njih inkorporiraju odredbe o oslobađanju od plaćanja troškova postupka koji obuhvata i iznos koji bi se stranci priznao na ime nagrade advokatu u slučaju kada stranke zastupa javno pravobranilaštvo, a u skladu sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava.

Usvojen izvještaj o radu Savjeta ministara BiH

Usvojen Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi poslanika Kluba SDA koja glasi:

Na osnovu člana 8. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, podnosimo poslaničku inicijativu kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, u skladu s članom 35. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine obavezuje Savjet ministara BiH da u roku od 90 dana pripremi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine i to na način da se Sudska policija Bosne i Hercegovine osniva kao osnovna organizaciona jedinica u sastavu Suda Bosne i Hercegovine.

Usvojen Izvještaj o radu Savjetu ministara BiH za 2019. godinu, nije postojala entitetska većina sa dodatnim zaključcima da se usvoji nova metodologija kreiranja izvještaja o radu Savjeta minsitara BiH. 

Nije usvojen izvještaj o poslovanju BHRT-a za 2019. godinu. Primljena je k znanju i informacija o programskim planovima i Finansijskom planu BHRT-a za 2020. godinu uz zaduženje da u roku od 30 dana sačini plan otplate duga te da VIjeće minsitara predloži novi zakon o Javnom servisu u BIH s ciljem uspostavljanja funckionalnih i samoodrživih javnih RTV servisa u BiH. 

Usvojen je i Specijalni izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i kantonima Federacije Bosne i Hercegovine, sa izuzetkom policijsko-sigurnosnih struktura uz tri zaključka koja je predložio Nikola Lovrinović, poslanik HDZ-a. 

Također, usvojen je i Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2019. godinu uz prijedlog zaključka Komisije za ljudska prava kojim se nalaže Savjeta minsitara da do kraja godine uputi prijedlog u parlamentarnu proceduru. 

Nije usvojen i Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije BiH u 2019. godini

Nije usvojen Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije Bosne i Hercegovine za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma za 2018. godinu. 

Usvojen je i Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure za imenovanje članova filijala URŽ-a u Banjoj Luci i Mostaru, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Poslanici su usvojili i Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za provođenje procedure za izbor sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH. 

Usvojena je i poslanička inicijativa Edite Đapo (SBB), da Vijeće ministara BiH, odnosno Ministarstvo pravde BiH pripremi novi tekst Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima. 

Također, usvojena je i druga inicijativa poslanice Edite Đapo Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH formira grupu za odgovor na HIV i AIDS, tuberkulozu, hepatitis i druge koinfekcije, piše Avaz.ba. 

Usvojena je i inicijativa Alme Čolo (SDA), kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje VSavjet ministara BiH, odnosno nadležno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da u roku od 30 dana od dana usvajanja ove inicijative provede Odluku 854/2017 UN-ovog Komiteta za borbu protiv mučenja (UNCAT) iz augusta 2019. godine, što je jedan od prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Usvojena je inicijativa Saše Magazinovića kojom se zadužuje Kolegij Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da, u saradnji s Savjetom ministara BiH, za narednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH pripremi materijal i prisustvo nadležnih članova Savjeta ministara BiH, kako bi Predstavnički dom dobio relevantnu informaciju, a onda i raspravljao o Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji s posebnim akcentom na realizaciju 14 ključnih prioriteta iz ovog dokumenta. 

NA sljedećoj sjednici će, na inicijativu poslanika Aide Baručije, Branislava Borenovića, Dženana Đonlagića, Edite Đapo, Jasmina Emrića, Mirjane Marinković-Lepić, Saše Magazinovića i Šemsudina Mehmedovića VIjeće minsitara BIH dostaviti Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za period januar – august 2020. a čijem će razmatranju prisustvovati rukovodioci svih nadležnih organa i institucija za migracije i azil u BIH.